‌Master Bean

2022년 5월 카페엔베이커리수원업체전

하태커피

베짱이컴퍼니

커피볶는집소담
TOP 1 (업체전) -하태커피
TOP 2 (업체전) -베짱이컴퍼니
TOP 3 (업체전) -커피볶는집소담

개인전

이수림

정서욱

홍건
TOP 1 (개인전) -이수림
TOP 2 (개인전) -정서욱
TOP 3 (개인전) -홍건